Hovedkrav til ny politikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsdekkende organisasjon med formål å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.

Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en uakseptabel situasjon i forhold til lokalsamfunn, enkeltmennesker, dyrevern og utmarksnæringer. Det er ikke bare en konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks hverdag. Livskvalitet knyttet til en trygg bruk av naturen er en grunnleggende verdi som mange opplever er i ferd med å bli borte. Folkeaksjonens hovedkrav til en ny politikk er:

Forvaltningsmodellen med kjerneområder og soner må bort
Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling som gir en urimelig belastning for enkelt-personer og lokalsamfunn i områdene. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over større områder også gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Effektivt uttak av skadedyr
Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være direkte farlig for mennesker.

Folkeaksjonen vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk. Dette kan være Bygde-Norges siste sjanse til å unngå en ødeleggende rovdyrpolitikk.

Vi håper du vil støtte vårt arbeid.

Kontingent 2017: kr. 275 for hovedmedlem, kr. 125 for øvrige familiemedlemmer og kr. 125 for ungdommer under 25 år.

Organisasjonen ledes av et landsmøtevalgt styre.

Leder er Nils Solberg, Halden tlf. 47 91 15 42

 

Les om Folkeaksjonen sin historie her